ใครฝ่าฝืน 4 ข้อนี้ ถูกตัดสิทธิ์ โครงการคนละครึ่ง ต้องจ่ายคืนภายใน 7 วัน

7,680

สำหรับ โครงการ คนละครึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่เริ่มใช้จ่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยภาครัฐจะจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปให้ผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

ก่อนลงทะเบียนพบว่ามี 4 เงื่อนไขสำคัญๆ ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์ ดังนี้

1.ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งต้องใช้สิทธิภายใน14วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์

2.ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และบริการต่างๆ

3.ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ หรือโครงการของรัฐหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

4.หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าวโดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่มา www.คนละครึ่ง.com