อนุมัติแล้ว เยียวยาแรงงาน 5,750 เป็นเงินสด เพิ่ม 3 เดือน

443

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เรียกว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเยียวยาแรงงาน ล่าสุดมีรายงานว่า เตรียมเยียวยาแรงงาน 5,750 เป็นเงินสด เพิ่ม 3 เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานในผู้จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่cv-19

และครม.ได้อนุมัติเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้งานทำ

และนายจ้าง/สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1 คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี

ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคม

หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถร่วมโครงการฯได้

2  เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง

ทั้งนี้รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่

-ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700

-และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท

3 ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้ขยายระยะเวลาร่วมโครงการฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างแก่ลูกจ้างเป็นระยะเวลา ไม่เกิน12 เดือน ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564)

กรณีจ้างหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 จะได้รับการอุดหนุนตามระยะเวลาที่จ้างแต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้อง

การตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ