ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน คุมเข้ม งดเดินทางเข้าออก

19,808

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่มีหลายคนเข้ามาแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก หลังมีรายงานด่วนว่า ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 28 จังหวัด คุมเค้ม งดเดินทางเข้าออก เริ่มแล้ววันนี้

28 จังหวัด ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินแล้ววันนี้ ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๖

เริ่มใช้เวลา ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  ให้ใช้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด (ฉบับแปลง่ายๆ)

ข้อ ๑  ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษา  เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบ การฝึกอบรม หรือแม้แต่การทํากิจกร รมใด ๆ   สิ่งที่ทำได้คือ –  เรียนทางไกล ออนไลน์

 

ข้อ ๒ ห้ามจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือ สิ่งของต่างๆ  โดยให้ผู้ว่าฯ กําหนดหลักเกณฑ์

ข้อ ๓ ปิดสถานบริการ   ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

ข้อ ๔  – การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จํานวนผู้นั่งกินในร้าน

การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรค หรืออาจให้เป็นลักษณะของการนํากลับไปกินที่บ้าน

– ห้ามการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

– ร้านที่เปิดได้ตามเวลาปกติ คือ ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม   ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๕  ผู้ว่าฯมีอำนาจในการสั่งปิด จํากัด หรือห้ามการดําเนินการของพื้นที่ สถานที่

หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทํากิจกรรมอื่นในเขต พื้นที่รับผิดชอบ

 

ข้อ ๖  มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการ ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

– ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๗  ขอความร่วมมือ ภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน ทำงานเหลื่อมเวลา WFH

 

ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกัน

และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ตามที่เห็นสมควร

 

เรียกว่าปเ็นอีกหนึ่งประกาศที่มีการบังคับใช้ใน 28 จังหวัดแล้ว