28 จังหวัด ให้ทำงานที่บ้าน

28,525

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีชาวเน็ตเข้ามาแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก หลังมีประกาศ 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ ยง  ขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้าน ซึ่งก็ยังมีหลายบริษัทที่พนักงานยังต้องไปทำงานอยู่

โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามเอกสารประกาศของกระทรวง

เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพ ร่ร ะบา ดขอ งCV – 1 9

โดยในหนังสือระบุ ว่า ด้วยปรากฎการแ พ ร่ ระ บา ดของ CV ร ะล อกใหม่ และแ พ ร่กระ จายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้จำนวนผู้ติ ด เ ชื้ อเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้ นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม จึงประกาศ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564

เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับการก.ศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ให้สถานศึกษาในเขต 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วpเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแ พ ร่ร ะ บ า โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวง ในเขตทั้ง 28 จังหวัด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวง ที่มีสถานที่ทำงานในเขต28 จังหวัด มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด

ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

และให้ทุกหน่วยงาน จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

 

ข้อ 2 กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พัออาศัย อยู่ในเขต 28 จังหวัด และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งปกติ

และกรณีเฉพาะนอกเขต 28 จังหวัด ให้ผู้บริหารสั่งให้บคุลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามแนวทางในข้อ 1

 

กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขต 28 จังหวัด ตามวรรคแรก และจะต้องเดินทางไป

ปฏิบัติราชการทั้งกรณีปกติและกรณีเฉพาะในเขต ๒๘ จังหวัดดังกล่าว

 

เรียกว่าตอนนี้มีการประกาศให้ 28 จังหวัด พิจารณาให้ทำงานที่บ้านแล้ว