ตลาดบางพลี

2,007

 

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบั นมีการแพ ร่ระบา ดของโควิ ดเป็นจำนวนมาก จนหลา ยคนเริ่มกังว ลและไม่รู้ว่าที่ไหนมีการแพ ร่ระบา ดบ้าง เพราะล่าสุด มีการเผยว่าผู้ติ ดเชื้ อไปตลาดบา งพลี ใครที่ไปที่ตลาดบางพลีต้องกักตัว

วันที่ 31 ธ.ค. 63 ตล าดส ดบางพลี BangPhli Market ประกา ศด่ วน ชี้แจ งในกร ณีที่มีการระบาด ของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด   หลัง

จากที่ทางตล าดและที มแพ ทย์ได้ปฏิบั ติการเชิ งรุ กตั้งจุดตร วจหาเชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ   พบมีผู้ติ ดเชื้ อไ ว รั ส โ ค วิ ด (Timeline อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ

โดยทางตล าดส ดบางพลี อยากขอแสดงความรับผิดชอบโด ยการสั่งปิ ดทำการ และปิดให้บริการตลา ดสดบางพ ลีเป็นเวลา 1 เดือน

เพื่อทำการ Big Cleaning  โดยมีการล้างทำ ความสะอา ด พร้อมด้วยพ่นยา ฆ่ า เชื้ อ ป้องกั นการแพ ร่กระจา ยของเชื้ อไว รั ส โ ค วิ ด

และเพื่อความปล อดภัยของพ่อค้า แม่ค้า และลู กค้า รวมถึงผู้มาใช้บริกา รเพื่อ จับจ่ายใช้ สอยที่ตลาดส ดบางพ ลีทุกท่ าน

ทั้งนี้ ทางตล าดส ดบ างพ ลี อยากขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และลู กค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริ การ  ขอให้ทำกา ร กั ก ตัวเอง 14 วันด้วยนะคะ

เพื่อล ดการแพ ร่กระจาย และการร ะบาดขอ งเขื้ อไว รั ส โ ค วิ ด และที่สำคั ญ ทางตลา ดสดบางพ ลีต้องกร าบขออภัย ต่อพ่อค้า แม่ค้า และลู กค้าที่มาใช้บริการทุกๆ ท่านจากใ จ

 

สำหรับวันเปิ ดทำการของตลาดสดบางพลีจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

 

สำหรับใครที่ไปตลา ดบางพ ลี มา ขอให้กั กตัว 14 วันด้วยนะคะ