ใครขึ้นสายนี้ รีบรายงานตัวด่ วน

138

เรี ยกว่าเป็ นอีกหนึ่ งโ พ สต์ ที่มีชา วเน็ ตแ ชร์ออกไปเป็นจำนวนมา ก  เพราะ มีผู้ ติด เชื้ อโควิ ดพบเป้นพนักงานขัยรถโดยสา ร ทำเอาหลา ยคนแตก ตื่ นอย่างมาก โดยต้องมีการแจ้ งให้ คนที่มาในรถสายนี้ รีบรายงา นตัวด่ วน

อ นุวัฒ น์ จัดให้ ผู้ประกาศข่ าวชื่อดั ง ได้โพ สต์ข้อควา มผ่า นเฟซบุ๊ ค ระบุว่า ด่ว น พนักงานขับ รถ สาย 659 เชียงใหม่-ระย อง ติด  โค วิ ด (มีเลขข้างรถ 6591 ทะเบียน 10-237 ระยอง)

ใครขึ้น ระหว่างวันที่ 17-26 ธค 63  รีบรายงานตั วกับ สาธา รณะสุขจังห วัดท่าน ให้เร็วที่ สุด

เสี่ ยงมา ก ใครขึ้นบ้างเนี่ย อย่าลืมไปรายง า นตัว

อนุวัติ ออกมาโพ สต์ เตือนทันที

ใครที่ขึ้นรถคันดังกล่าวในช่วงวัน 17-26  ธค  63   อย่าลืมไปราย งา นตัวกันด้วยนะคะ