พนักงานปลุกไม่ตื่น

28,207

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็ นที่มีชา วเน็ ตเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก หลังมีรา ยงานว่า หนุ่ มให ญ่กลับ บ้านปีให ม่ดับ คาที่นั่ งบ นรถทั วร์ ทำเอาคนข้างๆระแวง

มีรายงานว่า ร.ต.ท.ธนากร ใจหาญ พนั กงานสอบ สวน สภ.เฉลิม พระเกีย รติ อ.เฉลิ มพร ะเกีย รติ จ.นครรา ชสี มา รับแจ้ งมีผู้เสี ยชีวิ ตอยู่บริเว ณพื้นที่จุ ดพักรถ ต้นส น ต.หนองงูเ หลือม อ.เฉลิม พร ะเกียรติ จึงรุ ดไปตรว จส อบ

 

ที่เกิ ดเห ตุตั้งอยู่ริ มทางหล วงหมายเ ลข 2 ถ.มิต รภา พ ซึ่งเป็น ลานจอดร ถโด ยสาร บนรถร่ว มโดยสาร ปรับอา กาศ 2 ชั้ น ส ายกรุง เทพมห านค ร-อุบล ราชธ านี ที่เบา ะนั่งผู้โดยสาร ชั้นล่าง

พบศ พนายพูนศิลป์ อายุ 48 ปี เ สียชีวิ ตไม่ทราบสาเหตุ

เจ้าหน้ าที่ดำเนิน การตามข้อสั่ งการของกร มควบ คุม โร คอย่างเคร่งค รัด

โดยให้อาส าสมัคร หน่วยกู้ภั ยฮุก.31 นครราชสีมา เคลื่อนย้ายศ พ เพื่อนนำไป ชันสูตรพลิ กศพ ที่โรงพ ยาบา ล มหาร าช นครราชสีมา

ท่ามกลาง ความวิ ตกกังว ลของประช าชนที่นั่ งโดยสาร รถคั นเดีย วกัน

 

ทางทีมงานต้องขอแสดงความเสี ยใ จ กับครอบครั วผู้เสี ยชีวิ ตด้วยนะคะ