ศบค.เผยย อดผู้ติ ดเชื้ อ ล่าสุด

43

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีชาวเน็ ตให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก สำหรับยอ ดติ ดเชื่อภายในประเท ศ ซึ่งพุ่ งสูงขึ้นทุกวัน ซึ่งต้องบอกเลยว่า ดารมีย อด เยอะทุกวันแบบนี้ ถือเป็นสัญญา ณที่ไม่ดีเท่าไหร่

ศู นย์บริหารสถ านการณ์   ราย งานสถานการ ณ์แพ ร่ระบ าดโค วิดในป ระเท ศไท ย

ล่าสุด พบผู้ป่ วยติด ผู้ยื นยั นสะสม 6,884 ราย หา ยแล้ว 4,240 ราย   ผู้ติ ดใหม่ 194 ราย

ล่าสุด พบผู้ติ ดเพิ่มอีกใน 3 จังหวัด คือ มหา สาร คาม หน องคาย และกา ญจนบุรี รว มพบผู้ติ ด แล้ว 51 จังหวัด

โฆษก เผยยอดล่าสุด

นายแ พทย์ ทวีศิลป์

 

เรียกว่าเป้นย อดที่เพิ่มสู งขึ้นทุกวัน ออกไปไหนมาไหน อย่าลืมใส่แมสก์ และเว้ นระยะห่างกันด้วยนะคะ