ศบค.สั่งห้ามมั่วสุมทั่วประเทศ

31

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประกาศสำคัญที่ไม่อยากให้ม องข้ามเลยจิงๆ หลัง ศบค.สั่งห้ามมั่วสุมทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เป็นต้นไป  หากใครทำถือเป็นการละเมิ ด พรก.ฉุ กเฉิ น

เมื่อวานนี้นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ การแพร่ระ บาด ของโควิ ด  ในประเทศไทย ว่า วันนี้พบผู้ติ ดร ายใหม่ 250 ราย

และเพื่อป้องกันการแพ ร่ ระบา ดของโควิ ด มีการออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้อ งกับความมั่น คง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค2563 ได้แก่

1 ห้ามมั่ วสุ มในลักษณะที่เสี่ ยงต่อการแพร่ แพ ร่ระบา ดของโควิ ด หรือการกระ ทำอันเป็นการฉ วยโอก าสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน  หรือการกลั่นแกล้ งเพื่อแพ ร่ระบา ด

 

2 ห้ามมีการชุมนุม  ในพื้นที่คว บคุมสูงสุ ด หรือพื้นที่ควบคุม เว้นแต่เป็นกิจกร ร มภายในครอบครัว หรือในเคห สถา นของตนเองหรือกิจก รร มของทางราชการ

 

3 การ ชุมนุม หรือกา รทำกิจ กร รม ในพื้นที่เฝ้าระวั งสูงสุ ด หรือพื้ นที่เฝ้าระ วังต้องข ออนุ ญา ตต่อผู้ ว่าฯ ก่อ น

เว้นแต่ว่าเ็นกิจก รร มภายในครอบครัว หรืในเคหสถานของตนเองหรือกิจก ร ร มทางราชการ

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อประกาศที่ไม่อยากให้มองข้ามเลยนะคะ