ยอมอดหลับอดนอน เร่งช่วยเหลือประชาชน

21

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีชา วเน็ตเข้ามาชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับภาพนักรบชุดกาวกระบี่ ยอมอดหลับอดนอน เร่งช่วยเหลือประชาชน เป็นภา พที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะนักร บชุดกราวเหล่านี้ ยอมทำงานหนัก เพื่อประชาชน นับถือหัวใ จพวกเขาเลยจริงๆ

คณะกร รมการโ ร คติด ต่อจังหวัดกระบี่ได้ออ กประกาศ เรื่องมา ตรการเฝ้ าร ะวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ โควิ ด

ประกอบด้วยการกำหนดให้พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ยก เว้นเกาะพี พี เป็นพื้นที่ เฝ้าระวัง

การปิ ดสถาน ที่ การกำห นดมาตรการเ ข้มงวด และกร ณีจัดกิจ กร รมที่รวม คนจำน วนมากรวมถึงผู้เดิ นทางเข้ าจั หวัด กระ บี่ต้องปฏิบั ติตัวตามมา ตรการป้อง กัน และคว บคุม การแพร่ของโค วิ ด โดยให้ถื อปฏิ บัติตั้งแ ต่วันนี้เป็น ต้นไ ป จน กว่าจะมีการเปลี่ ยนแป ลง

ด้านเจ้า หน้าที่บุค ลากรทาง การแพ ทย์ได้เตรียมรับมือกวด ขันในการตรว หาเชื้อแก่ปร ะชาชนอย่างเต็ม ที่หา มรุ่งหา มค่ำ

โดยทา งผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่งได้โพสต์ภา พการทำงานของเจ้า หน้าที่ทางการแพทย์ ว่า

เชิ ญทุกคนร่วมส่งกำลังใ จให้บุ คลากรทางกา รแพ ทย์ และ เจ้าหน้ าที่ทุกหน่ วยงา น เราจะผ่ านไปด้วยกันรว มพลเจ้าหน้ าที่ สา ธารณ สุ ขกระ บี่ เพื่อห ยุด ยั้ง

 

เรียกว่าเป็นภา พที่มีชา วเน็ ตเข้ามาชื่นชมเป็นอย่างมากเลยค่า