เผยรายชื่อ 3 รายใน กรุงเทพฯ

7,862

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจับ กรุงเท พ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พ บยอ ดผู้ติ ดเชื้อเพิ่ มสูงขึ้นมาก ๆล่าสุด มีการเผยไทม์ไลน์ของผู้ติ ดเชื้ อโควิ ด พบไป 3 ร้านดั งใน กทม.

สถานก ารณ์ ของกรุงเทพฯ ขณะนี้ได้พบจำนวนผู้ป่ว ย ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรก มีการเชื่อมโยงจากจ.สมุทรสาคร มีผู้ติ ดเชื้อ กว่า 70 รายกว่า

โดยส่วนให ญ่เป็นผู้ที่อยู่บริเวณ รอยต่อที่ จ.สมุทรสาคร และการกระจายของผู้ป่วยจะอยู่เป็นกลุ่มๆ ลักษณะคล้ายชุมชน

ผุ้ป่ วยกลุ่มที่ 2 พบในโรง งานผลิตรองเท้าแ ห่งหนึ่งย่า นพระราม 2 เ

ซึ่งการสอบสวนโรค พบผู้ป่วย 7 ราย  เป็นพนักงานรายวันในสายการผลิตเดียวกัน

โดยพบว่าผู้ป่ วยรายแรกนั้นเป็นชายชาวเมียนมาเริ่มป่ วยเมื่อวันที่ 17  และจากการสอ บสวนโร คเพิ่มเติมด้วยการเก็บตัวอย่างบริเวณที่ผู้ป่วยทำงาน พบว่า

มีเชื้ อปนเปื้อ นที่ก๊อกน้ำ อ่างน้ำ และห้อ งน้ำ ดังนั้น ปัจจั ยเสี่ยงของการแพ ร่โร คแห่งนี้จึงอยู่ที่การเป็นพนั กงานในสายการผลิตเดียว กันและใช้ห้อ งน้ำร่วมกัน

และผู้ป่ วยกลุ่มที่ 3เป็นกลุ่มก้อนสถ านบันเทิง พบผู้ติดเชื้อแล้ ว 22 ราย

โดยมีการพบว่าผู้ป่ วยรายแรก นั้นเป็นนักเที่ย วจากจังหวัดนน ทบุรี  ซึ่งก่อนหน้้านี้สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้มีการรายงานเป็นผู้ติ ดเชื้ อ และขณะนี้ยังมีการพบผู้ติ ดเชื้ อต่อเนื่อง

ซึ่งปัจจุบัน  มีการพบว่ากลุ่ มผู้ติ ดเชื้ อให้ข้อมูลสอ ดคล้อง กันว่า ร้านอาหารที่เกี่ย วข้องกับผู้ ป่ว ย 3 ร้าน ประกอบด้วย

1.ร้านอีสานกรองแก้ว แถวปิ่นเกล้า

2.ร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะ ย่านเทเวศน์ และ

3.ร้านน้องใหม่พลาซ่า ย่านปิ่นเกล้า

 

ไปไหนมาไหนในช่วงนี้ อย่าลืมรัก ษ า มาตรฐาน ใส่แม ก์ ล้างมื อเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ