ตั๊ ก บงกช บ ริจา ค 1.9 ล้ าน ช่วยบำราษฏ์นราดูร

34

ต้องยอมรับเลยว่า ตั๊ กบงกช ถือเป็นคนในวงการอีกค นที่นสถานการณ์โควิ ดแบบนี้ เธอไใ่อยู่เฉย บ ริจา ค 1.9 ล้ าน ช่วยบำราษฏ์นราดูร ซื้อเครื่องช่ วยหายใ จ สู้โควิ ด

โดยตั๊ก บงกช ได้ออกมาเล่าเรื่องราวดี ๆ  การบริจ าคทุ น เพื่อซื้ อเครื่อ งช่วยหา ยใ จ

ให้กั บ สถาบั นบำร าศนร าดูร  ร่วมด้วยช่ว ยกันสำนึ กรั กบ้านเกิ ด ซึ่งเป็นมู ลนิธิของคุณ สา มี เจ้าสัวบุญชัย

ซึ่งเจ้าตั วได้โพส ต์ข้อควา มว่า  “ขออ นุโมทน าบุญค่ ะ สา มีไม่ให้โพ สต์รูปบริจาค ก็ไม่ รู้ว่าทำ ไ ม

ตั๊ก  บงกช

ตั๊ กกับเจ้าสัวบุญชัย

หวานกันตลอด

โพ สต์ค รั้งนี้ครั้ งสุด ท้าย #อ นุโม ทนา กับทุ กท่า นที่ปิ ดท องหลั งพ ระอย่า งแท้จริ ง  ”

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโพ สต์ที่มีแฟนๆเข้ามาชื่ นชมเป็นจำนวนมากเลยค่า