อุ๊บ วิริยะ รั บไม่ไ ด้

43

เรียกว่าเรื่อ งรา วของลุ งพลและป้าแต๋น กลับมาเป็น ประเด็ นดรม่ า อีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้กร ะแสข่ าวคดีน้องชมพู่ได้เงียบลงแล้ว ล่าสุด ทำเอาชาวเฯ้ตรับไม่ได้ ลุงพลล้อเลียน อุ๊บ วิริยะ

โดยในเรื่องนี้ ลุงพลและป้าแต๋น ได้รั บเชิ ญให้ร่วมขบวนแห่ พระสุวรรณแสน  ซึ่งจ มอยู่ใต้ น้ำ เป็นพระคู่ บ้าน คู่เมือง  สกล นคร

โดยมีขบว นแห่อั ญเชิญ พระสุ วรรณ แส น ไปประ ดิษฐาน ที่ วัดพระธา ตุเชิงชุ มวรวิ หาร

ก่อนขบว นเริ่ม  ลุงพล ได้ผ่อ นคลาย โดย จำลองก ารเดินแบบ ที่ พี่อุ๊บ วิ ริยะ เคย สอ นไว้

 

ซึ่ งก็ไม่คิดว่ าจะกลายเป็นประเด็น ดราม่า โดยปรา กฏเสียง ยูทูบเบอร์ระบุว่ า อย่ าเดินแบบนี้ เดี๋ยวเหมื อนคน นั้น

โดยชาวเน็ ตเข้ามาแสดงค วามเห็นว่าเป็นกา รล้อ เลี ยน หรือไม่

หมอปล า

อุ๊ บ

ลุงพล

เดินล้ อเลี ยน

เหมือนไหม

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนเห็นใจ อุ๊บ วิริยะ เป็นอย่างมาก