ผ่าด วงเมือง 25 64 ปีวั วกระทิงไ ฟ

28

ใกล้ปีใหม่แบบนี้มีโ หรกั งๆหลายคนเริ่มออกมาทำ นา ยดว ง เมือง ซึ่งปีหน้า เปรีบลเหมือนปี วั วกระทิงไ ฟ อาจจะเกิ ด  กลียุค ส ง ค ร า ม กลางเมือง เ ชื้ อ โ ร ค สายพันธุ์ดุ สึ น า มิ

โดยโห รดังได้ออกมาชี้ ว่า  ปีที่จะถึงเป็นปีวัวกระทิงไฟ จะร้อน แรงมากในทุกด้ าน เพรา ะดาวมฤตยู ยังทับ ลัคนาด วงเมือ ง เตรียมใ จไว้ให้ ดี

เรากำลังจะเข้าสู่โหมด  อภิมหากลียุค

สิ่ งที่ต้องระวั งคือส งครา มกลางเมือง เหมือนเหุการณ์อาจเกิ ดจากน้ำผึ้ง หยดเดียว ทำให้เกิดเหตุการณ์ขนาดนั้นได้

ไม่ใช่เกิ ดเฉพาะใน กรุงเทพ แต่เกิดทั่วประเท ศ

อาจจะแก้ไขปัญหา ไม่ได้ เรื่องเกี่ ยวกับก ารเมือง

ในปี 2564 ช่วง เดือนพฤ ษภา อาจจะเกิ ดความเสียหายใก ล้เคียงกับที่เ คยเกิดที่ สุมา ตรา

เพราะมันโ ดนไปห มด มีคนเสี ยชีวิ ตเยอะมาก ถ้าเกิดนะ แต่ผมก็ห วังว่าอย่าให้ ทายถูกเล ย

รวังส งคร มกลางเมือง

 

ต้องขอย้ำอีกคั้งว่าการทำนา ยเมืองครั้งนี้เป็นเพียงความเชื่ อส่ว นบุคคลเท่านั้นนะคะ