เพิ่มวันตรุษจีน เป็นวันหยุด

33

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก หลังมีรายานว่า ครม.มีมติให้เพิ่มวันตรุษจีน เป็นวันหยุ ดรา ชการ ซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้ วยเป็นจำนวนมาก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วั ฒนธรรม  เผยว่าที่ประชุม ครม.  วันนี้  เห็นช อบการกำหน ดวันหยุ ดราช การเพิ่ มเป็นกรณีพิ เศษ

และกา รกำหนดวันห ยุดประจำปี  256 4

 

โดยมีการเพิ่ มวันหยุดรา ชการเป็นกรณีพิ เศษในวั นที่ 12 ก.พ.2564 ซึ่ งเป็นวันตรุ ษจีน ซึ่งถื อเป็นครั้งแร กที่ประกาศให้วันหยุ ดตรุ ษจีนเป็นวันหยุ ดราช การ

นอกจากนี้ยั งมีการหยุ ดราชการเป็น กรณีพิเศ ษอีก 1 วันในที่ 12 เม.ย.2564  เทศกาลสงกรานต์

และวันหยุ ดราชการชดเ ชยวันเข้า พรร ษา 27 กรกฎาคม 2564

วันหยุ ดราชกา รกรณี พิเศ ษในวันม หิดล วันที่ 24 ก.ย.2564

โดยครม.เคาะวันหยุด เพิ่ ม วันตรุษจีน 12 ก.พ.64 เป็น วันหยุดราชการกรณีพิ เศษ   รวม ปี 2564 มีวันห ยุดรวม 2 4 วัน

 

เรียกว่าปีหน้าเป็นอีกปีที่มีหลายคนเริ่มวางแผนเที่ยวกันแล้วค่า