นาย ก บิ นไประยอง

34

พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ประกาศผลสลากกินแบ่ งรั ฐบา ลแล้ว ต้องบอกเลยว่าเ ลขอะไรที่เกี่ ยวกับนา ยก จะเป็นเล ขดั งที่ได้รั บความสนใ จจากชา วเน็ ตเป็นอย่างมาก 

ล่าสุด นายกบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดระยอ ง ทำเอาชาวเน็ตแห่ส่อ งเลขเครื่องบินนาย กทันที

โดยนาย ก ได้เดิน ทางจาก กทม. โด ยเฮลิ คอปเต อร์ไปยั ง จ.ระยอง เพื่อติด ตามสถานการณ์โควิ ดพร้อมให้กำลังใ จเจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิ บัติงานในพื้ นที่

โดนนายกจะไ ปให้กำลั งใ จบุคล ากรท างสาธา รณสุ ขที่โรง พยาบา ลระย องด้วย  เลขเครื่อ งบิ นนายก คือเล ข1525

ใครที่ยังซื้ อทัน อย่าลืมจดไว้ แล้วไปซื้ อเลยนะคะ พรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เตรียม มี โ ชคเลยค่า