ช่วยเหลือกลุ่มล่าสุด ให้กู้ 500,000 ลงทะเบียนด่วน เงื่อนไขไม่ยาก

143

ธนาคารออมสินได้ให้สินเชื่อปล่อยกู้รายละไม่เกิน 500,000 กับ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว” ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน


ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ

  • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19
  • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
  • เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ
วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย
ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.99 ต่อปี

หลักประกัน
บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน

ระยะเวลากู้ยืม
ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว”

ลงทะเบียนที่นี้ https://www.gsb.or.th/smestrv/

ที่มา ออมสิน