ประกันสังคมไม่คุ้มครอง 14 โรคนี้ เช็ค! ก่อนจะเสียเงินก้อนใหญ่รักษาตัวเอง

1,779

สำหรับมนุษย์เงินเดือน และผู้ประกันตนมาตราต่างๆ กับทางประกันสังคม  แน่นอนว่าใครๆก็ทราบว่าเงินที่เราเสียไปทุกเดือนนั้น ทำให้มีหลักประกันตนความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรม สงเคราะห์บุตรชราภาพ ว่างงาน สำหรับผู้ที่ประกันตนมาตราต่างๆ ที่ต้องเสียเงินเข้าเดือนหนึ่งๆ ก็หลายร้อยบาท

แต่มีผู้ประกันตน ที่ยังไม่ทราบว่า มี 14 โรคที่ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง มีดังนี้

1.โรคหรือประสบอันตรายเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

2.โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี

3.การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรังยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกโลหิตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด

4.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

5.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง

6.การรักษาภาวะมีบุตรยาก

7.การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้นการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ประกันตนให้จ่ายค่าตรวจเนื้อเยื่อเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

8.การตรวจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาอาการโรคนั้น

9.การผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้น

-การปลูกถ่ายไขกระดูก ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน กรณีปลูกถ่ายไขกระดูกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

-การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 20,000 บาท และให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

10.การเปลี่ยนเพศ

11.การผสมเทียม

12.การบริการระหว่างการรักษาตัวแบบพักฟื้น

13.ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันขุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี

14.แว่นตา

สำหรับ ทั้ง 14 อาการ ผู้ประกันตนเช็กกับสถานบริการก่อนว่า เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ก่อนจะพลาดไม่รู้เสียเงินก้อนโต

ที่มา sso